Rejestracja

System powiadamiania SMS

Witamy w Systemie Powiadamiania SMS Gminy Miejska Górka. Otrzymywanie wiadomości SMS w ramach poniższych usług jest bezpłatne. Zapraszamy do rejestracji!

Wypełnij formularz i zapoznaj się z treścią regulaminu. Po kliknięciu pola "zarejestruj" otrzymasz SMS-a z unikatowym kodem, który wpisz w pole "kod potwierdzający", aby dokończyć rejestrację.

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), wobec uzyskania od Pani/Pana danych osobowych, informuję, że:
• Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miejskiej Górki z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Miejskiej Górce, ul. Rynek 33, 63-910 Miejska Górka.
• Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Pani Joanna Pląskowska, z którą skontaktować można się w następujący sposób:
- telefonicznie 65 322 49 73,
- listownie na adres: Rynek 33, 63-910 Miejska Górka
- przez e-mail: iod@miejska-gorka.pl
• Dane osobowe (numer telefonu odbiorcy) będą przetwarzane w celu realizacji zawartej umowy – usługi otrzymywania wiadomości SMS poprzez serwis mProfi.pl.
• Pani/Pana dane osobowe (numer telefonu odbiorcy) mogą być udostępnione podmiotom, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Miejska Górka przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Burmistrz Miejskiej Górki.
• Administrator danych nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
• Pani/Pana dane osobowe (numer telefonu odbiorcy) będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
• Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych (numer telefonu odbiorcy):
 Prawo dostępu do danych osobowych,
 Prawo do sprostowania danych osobowych i uzupełnienia danych,
 Prawo do usunięcia danych osobowych,
 Prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Aby skorzystać z powyższych praw, należy skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych.
• Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
• Podanie danych osobowych (numer telefonu odbiorcy) jest warunkiem zawarcia umowy, konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości realizacji części lub całości usług w serwisie mProfi.pl.
• Dane (numer telefonu odbiorcy) nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani profilowane.


Jeżeli nie chcesz dłużej otrzymywać powiadomień SMS możesz zrezygnować z subskrypcji.